Værditabserstatning til naboer til vindmøller og solcelleanlæg

Der er nu åbnet mulighed for, at ejere af beboelsesejendomme, der lider værditab som følge af, at der i disses nærhed opføres et vindmølleanlæg eller et solcelleanlæg, nu har mulighed for at få dette tab erstattet.

Det er dog vigtigt, at ejerne er opmærksomme på nogle centrale forhold, som vil blive fremhævet i det følgende.

Det fremgår af den lokale kommunes kommuneplan hvilke områder i kommunen, der er udlagt til etablering af vindmølle- og solcelleanlæg. Kommunen arbejder løbende med ajourføring af kommuneplanen, og det tilrådes, at den enkelte holder øje med kommunens hjemmeside, da det er her, der til offentligheden bekendtgøres, om kommunen arbejder med arealer liggende tæt ved den enkelte borger.

Når et område er udlagt, skal den, der ønsker at opstille et anlæg, der kræver VVM-tilladelse, i høringsperioden og inden 4 uger før udløbet af høringsfristen for miljøkonsekvensrapport lade afholde et offentligt møde. Dette møde er vigtigt at være opmærksom på.

Mødet indkaldes efter loven med rimeligt varsel gennem annoncering i lokale aviser, og der skal samtidig ske individuel skriftlig meddelelse til ejere af bygninger, som helt eller delvist er beliggende i en afstand af op til seks gange møllehøjden eller i en afstand af op til 200 m fra et planlagt solcelleanlæg.

Det bemærkes, at der ikke skal ske individuel meddelelse til ejere af beboelsesbygninger, der ligger uden for denne afstand, selvom disse kan være meget generet af et anlæg. Det er derfor vigtigt, at man holder sig orienteret med indholdet i de lokale aviser.

Såfremt en ejer vurderer, at vindmølleanlægget vil påføre denne et tab, der overstiger 1% af ejendommens værdi, skal der ske anmeldelse af erstatningskravet inden 8 uger efter afholdelse af ovennævnte møde 

Såfremt fristen overskrides, afvises erstatningskravet som udgangspunkt, men der er i specielle tilfælde mulighed for, at dette kan tages under påkendelse.

Ejere af beboelsesbygninger, der har modtaget individuel meddelelse om det offentlige møde, kan klage uden at betale klagegebyr, hvorimod andre skal betale et klagegebyr på kr. 4.000,00 pr. ejendom. Såfremt klagegebyret ikke betales rettidigt, vil klagen som udgangspunkt blive afvist.

Selve erstatningsopgørelsen afgøres af taksationsmyndigheden, der er et uafhængigt klageorgan. Taksationsmyndighedens afgørelser kan læses på myndighedens hjemmeside www.taksationsmyndigheden.dk.

Det tilrådes at benytte professionel bistand både i forbindelse med kravets rejsning og i forbindelse med erstatningssags gennemførelse. Der er tale om ofte store erstatningsbeløb, og konsekvenserne af fejlbehandling kan være voldsomme.

Kontakt

  (+45) 96 31 88 00

  mo@96318800.dk

CVR: 30568346

Gabels Torv 5,  9000 Aalborg - Danmark

© Din boligadvokat 2019